שָׁלוֹם

Sjalom - Welkom!

EVEN VOORSTELLEN

Beit Shiloach is een Messiaanse Joodse Gemeente, waar Messiaanse Joden en Christenen samen de G'd van Israel aanbidden. Beit is het Hebreeuwse woord voor huis, dat ook familie kan betekenen. Beit Shiloach is dus: De familie van Shiloach! Wij zijn een familie van talmidiem leerlingen van Rabbi Jesjoea de Messias. Shiloach komt van het Hebreeuwse woord Shalach: van de wortel die wegzenden, uitzenden, zenden betekent. In het Nederlands wordt ook wel over Siloam gesproken. Shiloach verwijst voor ons naar Jesjoea de Messias, als de gezondene van G’d. In Jochanan / Joh.9:4 - 7 staat het volgende geschreven:

"Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Shiloach (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug."

ONZE SAMENKOMSTEN

Onze samenkomsten zijn op elke sjabbat (zat.) om11.00 uur. Van harte welkom! KLIK hier voor de locatie!

LET OP: Vanwege corona volgen hier een aantal mededelingen:

U kunt alleen komen als u niet verkouden bent...enz.

Alle bezoekers moeten een mondkapje dragen!

We gaan niet gezamenlijk eten of drinken in het gebouw.

We houden 1.50 meter afstand van elkaar.

We houden ons aan Rom.13: 1 - 5, mits dit niet tegen Gods Woord in gaat.

Wij vieren de wekelijkse sjabbat en de Bijbelse / Joodse feesten. De samenkomsten zijn in Nederlands en Engels. In onze samenkomsten volgen wij Joodse tradities, zoals: Barachoe, Sjema en andere gebeden uit de Sidoer (Joods gebedenboek); volgen wij de parasjot hasjawoea (wekelijkse Tora- en Haftara-lezingen). Verder is er Messiasbelijdende-Joodse lofprijs, aanbidding en dans. Omdat wij een Joods geloof belijden vragen wij aan de mannen om een kippa - keppeltje te dragen. Uit respect voor de Joodse identiteit, vragen wij aan de gelovigen uit de volkeren (christenen), om geen talliet (d.i. een gebedskleed) of tsietsiet (dat zijn schouwdraden) te dragen (1 Kor. 10:32). In onze gemeente geloven wij namelijk in een eenheid door onze verbondenheid met Jesjoea, die bestaat in verscheidenheid van identiteit tussen Messiaanse Joden en gelovigen uit de volkeren.

ONZE VISIE

Het Messiaanse Jodendom is een herstel beweging. Het is het herstel van een Bijbels Messiaans Joods geloof. Daarom is onze visie: TIKOEN (herstel). Dit herstel willen wij uitwerken door:

eerst de boodschap van tikoen, d.w.z. het goede nieuws van het Malchoet haElohiem (het Koninkrijk van G'd) en Jesjoea de Messias, bekend te maken aan Joodse mensen.

Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Messias, want het is de kracht van G-d tot redding voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ookvoor de Griek (Rom.1:16)

Tikoen van het zijn van talmidiem (leerlingen) van Rabbi Jesjoea de Messias en het onderwijzen van Zijn Tora-leer.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Roeach haKodesj (HG), hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt.28:19)

Tikoen van onze levens (Tikoen Nefesj) door de werking van de Roeach haKodesj (Heilige Geest).

De vrucht van de Roeach (Geest) is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22)

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

In juni 1982 kwam de Canadese Caroline Dee naar Nederland. Zij begon daar te werken voor ‘Jeugd met een Opdracht’. Tijdens een bijeenkomst in juli 1982, waar Derek Prince de spreker was, sprak G’d tot Caroline om voor Israël een gebedsgroep te starten. G’d bracht mensen op haar pad die ook een hart hadden voor het Joodse volk, en zo kon de gebedsgroep beginnen. David had een driejarige Bijbelschool gedaan en raakte daarna betrokken bij ‘Jeugd met een Opdracht’. Hij sloot zich in 1982 bij deze gebedsgroep aan. Op grond van hun beider liefde en roeping voor het Joodse volk, bracht G’d David en Caroline bij elkaar. Ze trouwden op 1-10-1984. 

Ze hebben drie inmiddels volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Samengingen David en Caroline voor een aantal jaren op sjabbat naar een synagoge in Amsterdam. Later werd er vanuit de gebedsgroep gebeden voor het ontstaan van een Messiaanse Joodse gemeente in Amsterdam. Een paar jaar later werden die gebeden verhoord. David en Caroline mochten in 1991 betrokken zijn bij de oprichting van ‘Beth Yeshua’. Na 14 jaar daar Jesjoea te hebben gediend, werd het hen duidelijk dat G’d wilde dat zij zelf in Amsterdam een andere Messiaanse Joodse Gemeente zouden oprichten. En zo is op 30 Kislev 5766/31 december 2005, tijdens het Chanoeka-feest, de Messiaanse Joodse Gemeente ‘Shiloach Messianic Fellowship’ opgericht. In 2018 werd de naam van de gemeente veranderd in ‘Beit Shiloach’.

David & Caroline Warnink zijn zo’n 30 jaar betrokken bij de Messiaanse Joodse beweging en sinds 2002 lid van de MJAA (Messianic Jewish Alliance of America). Beit Shiloach is sinds 2010 verbonden met de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues). Op 10 januari 2019 ontving David vanuit de IAMCS de ordinantie tot Messiaanse voorganger.

Beit Shiloach is aangesloten bij de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations & Synagogues - Internationale Alliantie van Messiaanse Gemeenten en Synagogen).

Messianic Jewish Alliance of America - De Messiaanse Joodse Alliantie van Amerika

Humanitarian Aid to Israel’s neediest population - Humanitaire hulp aan de meest behoeftige bevolking van Israël (MJAA)

WEBSITES

De Messiaans Joodse gemeente Beit Shiloach is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor de gemeente voor u aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. Voor onze ANBI gegevens klikt u op het ANBI logo.

De foto's en de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2018 - 5778 Beit Shiloach. © Foto's: Wikimedia; Joods Cultureel Kwatier; iStock by Getty Images; David Warnink.

0