WAT GELOVEN WIJ?

1. DE MIKRA, DE BIJBEL

Wij geloven dat de Bijbel, bestaande uit de Tenach en het Briet haChadasja (Nieuwe Verbond) het enige, onfeilbare, gezaghebbende Woord van G’d is. Wij erkennen haar G’ddelijke inspiratie, en accepteren haar onderwijs als de definitieve autoriteit in alle zaken aangaande geloof en traditie (Deut. 6:4-9; Spr. 3:1-6; Ps. 119:89; Jes. 48:12- 16; Rom. 8:14-17; 2 Tim. 2:15, 3:16-17).

2. G'D, DE EEUWIGE

Wij geloven dat er maar één G’d is! Wij geloven dat de Sj’ma, “Hoor o’ Israël, de Eeuwige onze G’d, de Eeuwige is één (Deut.6:4), ons leert dat G’d echad (één) is. Met andere woorden: een eenheid, voor eeuwig bestaand in een meervoudigheid (Gen. 1:1, Elohiem – G’d); “laat Ons mensen maken naar ons beeld” (Gen. 1:26); Adam en Chava (Eva) waren geschapen om als één vlees (basar echad) te zijn (Gen. 2:24). Wij geloven dat de Eeuwige een persoonlijke G’d is, die ons heeft geschapen. Zijn Eén-zijn leggen wij als volgt uit: dat G’d ‘is’, en dat Hij Zijn wezen aan ons heeft geopenbaard, als een drievoudig persoonlijk ‘zijn’ (zie: Rom. 8:14-17; Matt. 28:18-20), namelijk:

A. Zijn wezen: G'd, de Vader

G’d, de hemelse Vader, de Schepper van hemel en aarde, de eeuwige Koning van het universum. Joh. 6:27b; 1 Kor. 1:3; Gal. 1:1; Openb. 3:5; Jer. 3:4; Jer. 19:31; Mal. 1:6; Matt. 6:9, 32; Lukas 10:21-22; Joh. 1:14, 4:23, 5:17-26, 6:28-46; Rom. 8:14-15.

B. Zijn Memra (levende Woord)

Zijn levende Woord (Aramees: Memra), door wie G’d alles geschapen heeft. Zijn Woord was in het wezen van G’d / was G’d (Joh. 1:1-2), maar is voor ons een mens geworden (Joh. 1:14), met de naam: Jesjoea van Nazaret. Hij is de Messias, de knecht van Adonai (de Heer), door wie G’d Zich bekend maakt en Zijn heerschappij uitvoert. De Messias is de Zoon van G’d; deze titel toont, dat de Messias de heerschappij van G’d zelf vertegenwoordigt. Tevens is het een beschrijving van Zijn unieke relatie tot G’d, Zijn Vader. Door Hem wil G’d de Vader Zijn Naam verheerlijken.

G’d heeft een Zoon (Ps. 2; Spr. 30:4-6; Hebr.1; Lukas 12:35- 37; Joh. 1:29-34,49, 3:14-18).

De Zoon wordt Jesjoea genoemd. Zijn naam betekent ‘verlossing’, ‘heil’. Hij kwam door geboorte uit een maagd, in deze wereld (Jes. 7:14; Lukas 1:30-35).

De Zoon, G’ds Memra, komt van G’d en wordt aanbeden als G’d, die in eeuwigheid bestaat (Ps. 11:1; Hebr. 1:13; Jes. 9:6-7; Matt. 28:18-20; Filip. 2:5-11; Kol. 1:15-19; Openb. 3:21, 4:8. Deze is de beloofde Messias (Jes. 9:6-7, 11:1, Jes. 53; Dan. 9;5:5-14;40-41, 45, 49; Marcus 8:29).

Hij is de wortel en de nazaat van David, de stralende Morgenster (Num. 24:17; Openb. 22:16).


Hij is ons pesachlam, Lam van G’d ( 1 Kor. 5:7; Openb. 5; Joh.1:29).

C. Zijn Roeach haKodesj (Heilige Geest)

Bekend gemaakt in Gen. 1:2b (de Roeach van G’d).

In d​e Tenach kwam de Roeach (de Geest) van G’d, in gelovigen, zoals Mosjé (Mozes), David (2 Sam. 23:1-3), de profeten en d​e oudsten, voor het uitvoeren van een specifieke taak.

In het Nieuwe Verbond (N.T.) beloofde de Messias Jesjoea, aan zijn talmidiem (leerlingen/volgelingen), dat de trooster (helper) over hen zou worden uitgestort (zoals voorzegd in de Tenach; zie o.a. Joël 2: 28-29), nadat Hij naar de Vader was terug gegaan. Het is de Roeach haKodesj (Heilige Geest), die ons met Jesjoea de Messias en de Vader verbindt (Joh. 14:18, 23) en door wie de bediening van Jesjoea in ons leven wordt voortgezet (Joh. 16:12-15). Hij wordt beschreven als de Roeach (Geest) van de waarheid (Joh.14:17,26) 

3. DE MENS

Geschapen naar G’ds beeld (Gen. 1:26-27), was een zoon van G’d (vertegenwoordigt G’ds heerschappij), maar: door ongehoorzaamheid verloor de mens zijn zoonschap, zijn heerschappij, en werd gescheiden van G’d (Gen. 2:17, 3:22-24). Daarom worden, volgens de Schrift, alle mensen met een zondige neiging (jetser haRa) geboren (Ps. 14:1-3, 49:7, 53:13; Jes. 64:6; Rom. 3:9-12, 23, 5:12). De enige hoop op bevrijding en verlossing voor de mens, is de verzoening die door Jesjoea werd bewerkt (Lev. 17:11; Jes. 53; Dan. 9:24-26; 1 Kor. 15:22; Hebr. 9:11-14, 28; Joh. 1:12, 3:36), 

en dat resulteert in de vernieuwing van ons leven door de Roeach haKodesj / Heilige Geest (Titus 3:5), namelijk door de geboorte vanuit de hemel: opnieuw geboren worden (Joh. 3:3-8), op grond van de opstanding van Jesjoea. We zijn dan gered van de eeuwige dood, door geloof; uit het rijk van de duisternis overgebracht in G’ds Koninkrijk. Deze redding is een gave van G’d, en dus niet te verkrijgen door verdienste van de mens (Ef. 2:8-9).

4. DE OPSTANDING EN HET OORDEEL

Wij geloven in de opstanding van zowel de rechtvaardigen (gelovigen) als de onrechtvaardigen (ongelovigen); de eersten ten eeuwigen leven en de laatsten tot eeuwige scheiding van G’d, als de status van een altijddurende straf (Job 14:14, 19:25-27; Dan. 12:2-3; Joh. 3:36; 11:25-26; Openb. 20:5-6, 11-15, 21:7-8).

5. DE MESSIAS

De Schrift belooft twee komsten van de Messias:

De eerste komst, als de Messias ben Josef

a. Onder andere beloofd in Dan. 9:24-26.

b. Het doel was om door Zijn dood en opstanding verzoening te bewerkstelligen

(Dan. 9:24-26; Jes. 53; Rom. 3:21-31; Hebr. 9 -10; Joh. 3:16-17).

De tweede komst, als de Messias ben David

a. De beloofde komst in de lucht om de gelovigen tot zich te nemen

(1 Thess. 4:13; Joh. 14:1-6; 1 Kor. 15:51-57).

b. De terugkeer van de Messias naar de aarde.

c. De Verlosser zal tot Tsion (Sion) komen (Jes. 59:10-21;

Zach. 14:4).

d. Israëls geestelijke verlossing (Zach. 12:8-13; Rom. 11:25-27;

Hebr. 9.28; Jer. 31:31-40).

e. Israëls nationale herstel, waarbij het overblijfsel van G’ds volk

Israël, uit de vier hoeken van de aarde wordt verzameld om in het

land te wonen en waarbij het koninkrijk van David wordt hersteld

(Jes.11); het weer instellen van de troon en het Koninkrijk van

David, dat voor altijd zal bestaan (Jes.9:6-7; Luc. 1:30-33;

Jer. 23:3-8).

6. ISRAËL IN PROFETIE

Wij geloven in G’ds eindtijdplan voor de natie van Israël (het Joodse volk) en voor de volkeren. Een centraal thema van Messiasbelijdend Jodendom is het geloof in het fysieke en geestelijke herstel van Israël (het Joodse volk) zoals dat staat vermeld in de Schrift. Het grootste wonder van onze dagen was het herstel en de wederoprichting, zoals voorzegd door de profeten, van een Joodse staat in het land Israël (Eze. 34:11-31, 36 – 39; Hos. 3; Amos 9:11-15; Zach. 12-14; Jes. 11; Jes 43; Jes. 54:60-62; Hand. 15:13-18; Rom. 11:1-34).

7. EIGEN IDENTITEIT

Wij erkennen, dat Joodse mensen (fysieke afstammelingen van Abraham, Isaäk en Jakob, door de lijn van vader of moeder) die hun geloof hebben gebouwd op Israëls Messias, Jesjoea, volgens de Schrift, Joods zijn en blijven (Rom. 2:28-29). De gelovigen uit de volkeren, die hun vertrouwen hebben gesteld in Jesjoea, zijn geënt op de Joodse edele olijf van het Koninkrijk van Israël, welke het Koninkrijk van G’d vertegenwoordigt (Rom. 11:17-25), waardoor zij, door hetzelfde geloof als dat van Abraham, diens geestelijke zonen en dochters worden (Gal. 3:28-29). De gelovigen uit de volkeren mogen daarbij hun eigen niet-Joodse identiteit behouden.

POSITIEBEPALENDE DOCUMENTEN

Beit Shiloach staat volkomen achter de hier onder vermelde positiebepalende documenten van de IAMCS ( Deze zijn jammer genoeg alleen nog in het Engels). Klik op het plaatje hieronder!  

0